درباره شرکـت

 

از سال 2010 شرکت خدمات کشتیرانی سی بویه دریا یکی از شرکتهای حمل و نقل پیشرو در ایران است.خدمات این شرکت در حمل و نقل دریایی و کار با شرکتهای بزرگ رضایت مشتریان را در پی داشته است.سی بویه دریا تهیه کننده سرویسهای ویژه کارکنان دریایی است.دفتر اصلی شرکت در تهران است ولی در تمامی بنادر ایران نمایندگی دارد.فهرستی از سرویسهای ما را در لینک خدمات دنبال کنید.

بالا